بحران آب در کشور جدی است/ به فکر تأمین منابع آبی باشیم

بحران آب در کشور جدی است/ به فکر تأمین منابع آبی باشیم
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحران آب در کشور جدی است، گفت: به فکر تأمین منابع آبی باشیم.

بحران آب در کشور جدی است/ به فکر تأمین منابع آبی باشیم

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحران آب در کشور جدی است، گفت: به فکر تأمین منابع آبی باشیم.
بحران آب در کشور جدی است/ به فکر تأمین منابع آبی باشیم

View more posts from this author