بحثی درباره تعلیق کشتی نداریم/ خطر تعلیق فدراسیون تیراندازی را تهدید نمی‌کند

بحثی درباره تعلیق کشتی نداریم/ خطر تعلیق فدراسیون تیراندازی را تهدید نمی‌کند
وزیر ورزش و جوانان درباره باطل شدن انتخابات تیراندازی با حکم دیوان عدالت اداری و نامه کمیته ملی المپیک به فدراسیون جهانی و اینکه آیا این موضوع خطر تعلیق را به دنبال دارد؟ گفت: هیچ‌کار غیر قانونی صورت نگرفته که بخواهیم تعلیق شویم.

بحثی درباره تعلیق کشتی نداریم/ خطر تعلیق فدراسیون تیراندازی را تهدید نمی‌کند

وزیر ورزش و جوانان درباره باطل شدن انتخابات تیراندازی با حکم دیوان عدالت اداری و نامه کمیته ملی المپیک به فدراسیون جهانی و اینکه آیا این موضوع خطر تعلیق را به دنبال دارد؟ گفت: هیچ‌کار غیر قانونی صورت نگرفته که بخواهیم تعلیق شویم.
بحثی درباره تعلیق کشتی نداریم/ خطر تعلیق فدراسیون تیراندازی را تهدید نمی‌کند

View more posts from this author