با پرداخت زکات از سوی تمام مردم فقر ریشه‌کن می‌شود

با پرداخت زکات از سوی تمام مردم فقر ریشه‌کن می‌شود
استاد حوزه علمیه قم گفت: متاسفانه کمتر به زکات توجه می‌شود، اگر همه زکات پرداخت می‌کردند، دیگر در جامعه فقیری باقی نمی‌ماند.

با پرداخت زکات از سوی تمام مردم فقر ریشه‌کن می‌شود

استاد حوزه علمیه قم گفت: متاسفانه کمتر به زکات توجه می‌شود، اگر همه زکات پرداخت می‌کردند، دیگر در جامعه فقیری باقی نمی‌ماند.
با پرداخت زکات از سوی تمام مردم فقر ریشه‌کن می‌شود

سپهر نیوز

View more posts from this author