با ورود آقای خیلدار به اداره ارشاد البرز موافق نبودم/ اطلاعاتی در مورد فرهنگ ندارم

با ورود آقای خیلدار به اداره ارشاد البرز موافق نبودم/ اطلاعاتی در مورد فرهنگ ندارم
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آقای خیلدار یکی از بهترین همکاران ماست، اما من با ورود ایشان به استان البرز از ابتدا هم موافق نبودم.

با ورود آقای خیلدار به اداره ارشاد البرز موافق نبودم/ اطلاعاتی در مورد فرهنگ ندارم

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آقای خیلدار یکی از بهترین همکاران ماست، اما من با ورود ایشان به استان البرز از ابتدا هم موافق نبودم.
با ورود آقای خیلدار به اداره ارشاد البرز موافق نبودم/ اطلاعاتی در مورد فرهنگ ندارم

View more posts from this author