با داشتن معارف مکتب اهل‌بیت(ع) نیازی به خرافات نداریم

با داشتن معارف مکتب اهل‌بیت(ع) نیازی به خرافات نداریم
استاد حوزه علمیه قم گفت: آن قدر حقایق و معارف در مکتب اهل‌بیت(ع) داریم که نیازی به خرافات نداریم.

با داشتن معارف مکتب اهل‌بیت(ع) نیازی به خرافات نداریم

استاد حوزه علمیه قم گفت: آن قدر حقایق و معارف در مکتب اهل‌بیت(ع) داریم که نیازی به خرافات نداریم.
با داشتن معارف مکتب اهل‌بیت(ع) نیازی به خرافات نداریم

View more posts from this author