با خرید قرضی پارچه کار را شروع کردم/ تاجران دوبی طرفدار شال‌های بومی

با خرید قرضی پارچه کار را شروع کردم/ تاجران دوبی طرفدار شال‌های بومی
تا حدودی با هنر خیاطی آشنایی داشتم و با خرید قرضی پارچه به دوخت و دوز مشغول شدم و کارم به گونه‌ای بود که شب‌ها پیاده کردن الگو و برش پارچه‌ها را انجام می‌دادم و روزها دوخت و دوز.

با خرید قرضی پارچه کار را شروع کردم/ تاجران دوبی طرفدار شال‌های بومی

تا حدودی با هنر خیاطی آشنایی داشتم و با خرید قرضی پارچه به دوخت و دوز مشغول شدم و کارم به گونه‌ای بود که شب‌ها پیاده کردن الگو و برش پارچه‌ها را انجام می‌دادم و روزها دوخت و دوز.
با خرید قرضی پارچه کار را شروع کردم/ تاجران دوبی طرفدار شال‌های بومی

View more posts from this author