با تکیه بر نیروهای جوان تهدیدات آمریکایی ـ صهیونیستی را پشت سر می‌گذاریم/ هرگاه از آمریکا رها شویم رشد می‌کنیم

با تکیه بر نیروهای جوان تهدیدات آمریکایی ـ صهیونیستی را پشت سر می‌گذاریم/ هرگاه از آمریکا رها شویم رشد می‌کنیم
امام‌ جمعه رشت گفت: با تکیه بر نیروهای جوان تهدیدات آمریکایی ـ صهیونیستی را پشت سر می‌گذاریم.

با تکیه بر نیروهای جوان تهدیدات آمریکایی ـ صهیونیستی را پشت سر می‌گذاریم/ هرگاه از آمریکا رها شویم رشد می‌کنیم

امام‌ جمعه رشت گفت: با تکیه بر نیروهای جوان تهدیدات آمریکایی ـ صهیونیستی را پشت سر می‌گذاریم.
با تکیه بر نیروهای جوان تهدیدات آمریکایی ـ صهیونیستی را پشت سر می‌گذاریم/ هرگاه از آمریکا رها شویم رشد می‌کنیم

View more posts from this author