با اعتبارات دولتی نمی‌توان معیشت پایدار ایجاد کرد/ خدمت به مردم وظیفه ماست

با اعتبارات دولتی نمی‌توان معیشت پایدار ایجاد کرد/ خدمت به مردم وظیفه ماست
استاندار کهگیلویه و بویر احمد با اشاره به وضعیت اعتبارات دولتی در این استان گفت: با اعتبارات دولتی نمی‌توان معیشت پایدار خانواده‌ها را ایجاد کرد.

با اعتبارات دولتی نمی‌توان معیشت پایدار ایجاد کرد/ خدمت به مردم وظیفه ماست

استاندار کهگیلویه و بویر احمد با اشاره به وضعیت اعتبارات دولتی در این استان گفت: با اعتبارات دولتی نمی‌توان معیشت پایدار خانواده‌ها را ایجاد کرد.
با اعتبارات دولتی نمی‌توان معیشت پایدار ایجاد کرد/ خدمت به مردم وظیفه ماست

View more posts from this author