باید وقف به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

باید وقف به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زرند گفت: باید تلاش کرد وقف به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

باید وقف به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زرند گفت: باید تلاش کرد وقف به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
باید وقف به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

View more posts from this author