باید فضای آرامش و همدلی در جنوب کرمان حفظ شود

باید فضای آرامش و همدلی در جنوب کرمان حفظ شود
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: باید کمک کنیم که فضای آرامش و همدلی در جنوب کرمان حفظ شود و سرمایه‌گذاران احساس ناامنی نکنند.

باید فضای آرامش و همدلی در جنوب کرمان حفظ شود

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: باید کمک کنیم که فضای آرامش و همدلی در جنوب کرمان حفظ شود و سرمایه‌گذاران احساس ناامنی نکنند.
باید فضای آرامش و همدلی در جنوب کرمان حفظ شود

استخدام

View more posts from this author