باید از عظمت جمعه‌های ماه مبارک رمضان به درستی استفاده کرد

باید از عظمت جمعه‌های ماه مبارک رمضان به درستی استفاده کرد
امام جمعه موقت ساری با بیان اینکه جمعه‌های ماه مبارک رمضان فضیلت و برتری بسیاری از دیگر جمعه‌ها دارد، گفت: باید از عظمت جمعه‌های ماه مبارک رمضان به درستی استفاده کرد.

باید از عظمت جمعه‌های ماه مبارک رمضان به درستی استفاده کرد

امام جمعه موقت ساری با بیان اینکه جمعه‌های ماه مبارک رمضان فضیلت و برتری بسیاری از دیگر جمعه‌ها دارد، گفت: باید از عظمت جمعه‌های ماه مبارک رمضان به درستی استفاده کرد.
باید از عظمت جمعه‌های ماه مبارک رمضان به درستی استفاده کرد

خرید vpn و socks

شهرداری

View more posts from this author