باید از راه قانونی پیگیر مشکلات بود/ نباید بازیچه دست دشمنان شویم

باید از راه قانونی پیگیر مشکلات بود/ نباید بازیچه دست دشمنان شویم
نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم باید از راه قانونی پیگیر مشکلات خود باشند.

باید از راه قانونی پیگیر مشکلات بود/ نباید بازیچه دست دشمنان شویم

نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم باید از راه قانونی پیگیر مشکلات خود باشند.
باید از راه قانونی پیگیر مشکلات بود/ نباید بازیچه دست دشمنان شویم

View more posts from this author