بانک مراقبین سالمندان در کشور ایجاد می‌شود/ توانمندسازی سالمندان مورد توجه قرار دارد

بانک مراقبین سالمندان در کشور ایجاد می‌شود/ توانمندسازی سالمندان مورد توجه قرار دارد
رئیس دبیرخانه شورای سالمندان با اشاره به اینکه توانمندسازی سالمندان مورد توجه قرار دارد، گفت: بانک مراقبین سالمندان در کشور ایجاد می‌شود.

بانک مراقبین سالمندان در کشور ایجاد می‌شود/ توانمندسازی سالمندان مورد توجه قرار دارد

رئیس دبیرخانه شورای سالمندان با اشاره به اینکه توانمندسازی سالمندان مورد توجه قرار دارد، گفت: بانک مراقبین سالمندان در کشور ایجاد می‌شود.
بانک مراقبین سالمندان در کشور ایجاد می‌شود/ توانمندسازی سالمندان مورد توجه قرار دارد

View more posts from this author