بانک‌‌ها و دولت خلاف حمایت از کالای ایرانی پارو می‌زنند

بانک‌‌ها و دولت خلاف حمایت از کالای ایرانی پارو می‌زنند
حمایت از کالای ایرانی در راس اقدام مسؤولان استان کرمانشاه و کشور قرار گرفته در حالی که بانک‌ها و برخی متولیان مربوطه دولت با مانع تراشی در خلاف جریان اشتغالزایی در حال به رکود کشاندن کارگاه‌های تولیدی هستند.

بانک‌‌ها و دولت خلاف حمایت از کالای ایرانی پارو می‌زنند

حمایت از کالای ایرانی در راس اقدام مسؤولان استان کرمانشاه و کشور قرار گرفته در حالی که بانک‌ها و برخی متولیان مربوطه دولت با مانع تراشی در خلاف جریان اشتغالزایی در حال به رکود کشاندن کارگاه‌های تولیدی هستند.
بانک‌‌ها و دولت خلاف حمایت از کالای ایرانی پارو می‌زنند

View more posts from this author