بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی با دید رفع مشکل مردم نگاه کنند

بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی با دید رفع مشکل مردم نگاه کنند
استاندار کردستان ایجاد رقابت در سطح دستگاه‌های شهرستانی در بحث جذب اعتبارات اشتغال اختصاص یافته را ضروری دانست و گفت: از بانک‌ها می‌خواهیم با دید رفع مشکل مردم به این موضوع نگاه کنند.

بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی با دید رفع مشکل مردم نگاه کنند

استاندار کردستان ایجاد رقابت در سطح دستگاه‌های شهرستانی در بحث جذب اعتبارات اشتغال اختصاص یافته را ضروری دانست و گفت: از بانک‌ها می‌خواهیم با دید رفع مشکل مردم به این موضوع نگاه کنند.
بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی با دید رفع مشکل مردم نگاه کنند

View more posts from this author