بانک‌ها در واگذاری تسهیلات بروکراسی را کنار بگذارند

بانک‌ها در واگذاری تسهیلات بروکراسی را کنار بگذارند
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: بانک‌ها در واگذاری تسهیلات به زلزله‌زدگان بروکراسی پیچیده اداری را کنار بگذارند.

بانک‌ها در واگذاری تسهیلات بروکراسی را کنار بگذارند

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: بانک‌ها در واگذاری تسهیلات به زلزله‌زدگان بروکراسی پیچیده اداری را کنار بگذارند.
بانک‌ها در واگذاری تسهیلات بروکراسی را کنار بگذارند

View more posts from this author