بانوی کماندار قمی به تیم ملی دعوت شد

بانوی کماندار قمی به تیم ملی دعوت شد
بانوی کماندار قمی از سوی کادر فنی تیم ملی تیراندازی با کمان برای حضور در دور جدید تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی دعوت شد.

بانوی کماندار قمی به تیم ملی دعوت شد

بانوی کماندار قمی از سوی کادر فنی تیم ملی تیراندازی با کمان برای حضور در دور جدید تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی دعوت شد.
بانوی کماندار قمی به تیم ملی دعوت شد

View more posts from this author