بانوی اصفهانی به اردوی تیم ملی بدمینتون فراخوانده شد

بانوی اصفهانی به اردوی تیم ملی بدمینتون فراخوانده شد
با اعلام اسامی ملی‌پوشان بدمینتون بانوان از سوی فدراسیون، یک ورزشکار اصفهانی به این اردو دعوت شده است.

بانوی اصفهانی به اردوی تیم ملی بدمینتون فراخوانده شد

با اعلام اسامی ملی‌پوشان بدمینتون بانوان از سوی فدراسیون، یک ورزشکار اصفهانی به این اردو دعوت شده است.
بانوی اصفهانی به اردوی تیم ملی بدمینتون فراخوانده شد

View more posts from this author