بانوان دو و میدانی‌کار کاشانی صاحب 4 مدال شدند

بانوان دو و میدانی‌کار کاشانی صاحب 4 مدال شدند
مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه کاشان از کسب 2 مدال طلا و 2 مدال برنز توسط دانشجویان دختر این دانشگاه در مسابقات دو و میدانی دانشگاه‌های منطقه 7 کشور خبر داد.

بانوان دو و میدانی‌کار کاشانی صاحب 4 مدال شدند

مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه کاشان از کسب 2 مدال طلا و 2 مدال برنز توسط دانشجویان دختر این دانشگاه در مسابقات دو و میدانی دانشگاه‌های منطقه 7 کشور خبر داد.
بانوان دو و میدانی‌کار کاشانی صاحب 4 مدال شدند

روزنامه قانون

View more posts from this author