بافت فرش ترکمن جایگاهی ندارد

بافت فرش ترکمن جایگاهی ندارد
استاندار خراسان شمالی در گردهمایی و کارگاه آموزشی روسای ادارات فرش دست بافت کشور موثرترین کالا در صادرات غیر نفتی را فرش عنوان کرد و گفت: متاسفانه در خراسان شمالی اقدامی به تولید انبوه و متمرکز فرش ترکمن صورت نگرفته است.

بافت فرش ترکمن جایگاهی ندارد

استاندار خراسان شمالی در گردهمایی و کارگاه آموزشی روسای ادارات فرش دست بافت کشور موثرترین کالا در صادرات غیر نفتی را فرش عنوان کرد و گفت: متاسفانه در خراسان شمالی اقدامی به تولید انبوه و متمرکز فرش ترکمن صورت نگرفته است.
بافت فرش ترکمن جایگاهی ندارد

View more posts from this author