بازی خیریه تیم ملی فوتسال ایران با شاهین کرمانشاه آغاز شد

بازی خیریه تیم ملی فوتسال ایران با شاهین کرمانشاه آغاز شد
مسابقه فوتسال تیم ملی ایران و تیم شاهین کرمانشاه، به یاد جانباختگان زلزله کرمانشاه آغاز شد.

بازی خیریه تیم ملی فوتسال ایران با شاهین کرمانشاه آغاز شد

مسابقه فوتسال تیم ملی ایران و تیم شاهین کرمانشاه، به یاد جانباختگان زلزله کرمانشاه آغاز شد.
بازی خیریه تیم ملی فوتسال ایران با شاهین کرمانشاه آغاز شد

View more posts from this author