بازی برابری را شاهد بودیم/ روی کم تجربگی بازیکنان خود موفق نشدیم

بازی برابری را شاهد بودیم/ روی کم تجربگی بازیکنان خود موفق نشدیم
سرمربی تیم فوتسال هیأت فوتبال قم گفت: بازی در تمام لحظات پایاپای دنبال شد و حتی در لحظاتی نیز می توانست بازی به تساوی کشیده شوداما روی جوان بودن و بی‌تجربگی بازیکنان خود نتوانستیم در این بازی موفق باشیم.

بازی برابری را شاهد بودیم/ روی کم تجربگی بازیکنان خود موفق نشدیم

سرمربی تیم فوتسال هیأت فوتبال قم گفت: بازی در تمام لحظات پایاپای دنبال شد و حتی در لحظاتی نیز می توانست بازی به تساوی کشیده شوداما روی جوان بودن و بی‌تجربگی بازیکنان خود نتوانستیم در این بازی موفق باشیم.
بازی برابری را شاهد بودیم/ روی کم تجربگی بازیکنان خود موفق نشدیم

View more posts from this author