بازی‌ نکردنم ربطی به حضور در 90 نداشت/ خدا را شکر دوست و دشمنم را شناختم

بازی‌ نکردنم ربطی به حضور در 90 نداشت/ خدا را شکر دوست و دشمنم را شناختم
گلر تیم فوتبال استقلال گفت: غیبتم با نظر وینفر شفر بود و این موضوع هیچ ربطی به حضورم در برنامه 90 نداشت.

بازی‌ نکردنم ربطی به حضور در 90 نداشت/ خدا را شکر دوست و دشمنم را شناختم

گلر تیم فوتبال استقلال گفت: غیبتم با نظر وینفر شفر بود و این موضوع هیچ ربطی به حضورم در برنامه 90 نداشت.
بازی‌ نکردنم ربطی به حضور در 90 نداشت/ خدا را شکر دوست و دشمنم را شناختم

View more posts from this author