بازگشت 2 هکتار اراضی ملی در ریگان به بیت‌المال

بازگشت 2 هکتار اراضی ملی در ریگان به بیت‌المال
مسؤول یگان حفاظت منابع طبیعی ریگان گفت: با دستور قضایی 2 هکتار از اراضی ریگان به بیت‌المال بازگردانده شد.

بازگشت 2 هکتار اراضی ملی در ریگان به بیت‌المال

مسؤول یگان حفاظت منابع طبیعی ریگان گفت: با دستور قضایی 2 هکتار از اراضی ریگان به بیت‌المال بازگردانده شد.
بازگشت 2 هکتار اراضی ملی در ریگان به بیت‌المال

View more posts from this author