بازگشت لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق درست نبود/ کمیسیون یک ماه فرصت داشت، تغییرات را انجام دهد

بازگشت لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق درست نبود/ کمیسیون یک ماه فرصت داشت، تغییرات را انجام دهد
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازگشت لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق درست نبود، گفت: کمیسیون تلفیق یک ماه فرصت داشت تا تغییرات را انجام دهد.

بازگشت لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق درست نبود/ کمیسیون یک ماه فرصت داشت، تغییرات را انجام دهد

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازگشت لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق درست نبود، گفت: کمیسیون تلفیق یک ماه فرصت داشت تا تغییرات را انجام دهد.
بازگشت لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق درست نبود/ کمیسیون یک ماه فرصت داشت، تغییرات را انجام دهد

View more posts from this author