بازگشت شریفی با گلزنی به سپاهان/ حمایت تماشاگران سوری از ابراهیم عالمه

بازگشت شریفی با گلزنی به سپاهان/ حمایت تماشاگران سوری از ابراهیم عالمه
مهدی شریفی در اولین دیدار خود بعد از بازگشت به سپاهان برای این تیم گلزنی کرد.

بازگشت شریفی با گلزنی به سپاهان/ حمایت تماشاگران سوری از ابراهیم عالمه

مهدی شریفی در اولین دیدار خود بعد از بازگشت به سپاهان برای این تیم گلزنی کرد.
بازگشت شریفی با گلزنی به سپاهان/ حمایت تماشاگران سوری از ابراهیم عالمه

View more posts from this author