بازگشت شرایط عادی پروازی به فرودگاه بین‌المللی بندرعباس

بازگشت شرایط عادی پروازی به فرودگاه بین‌المللی بندرعباس
مشاور رسانه‌ای مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان و مدیر ترمینال فرودگاه بندرعباس از بازگشت شرایط عادی پروازی به این فرودگاه خبر داد.

بازگشت شرایط عادی پروازی به فرودگاه بین‌المللی بندرعباس

مشاور رسانه‌ای مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان و مدیر ترمینال فرودگاه بندرعباس از بازگشت شرایط عادی پروازی به این فرودگاه خبر داد.
بازگشت شرایط عادی پروازی به فرودگاه بین‌المللی بندرعباس

View more posts from this author