بازگشت ذوب‌آهنی‌های سابق به فولادشهر

بازگشت ذوب‌آهنی‌های سابق به فولادشهر
دو تیم ذوب‌آهن و گسترش‌فولاد در هفته دوم در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که سبز‌پوشان اصفهانی تا‌کنون موفق به برد این تیم در لیگ برتر نشده‌اند.

بازگشت ذوب‌آهنی‌های سابق به فولادشهر

دو تیم ذوب‌آهن و گسترش‌فولاد در هفته دوم در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که سبز‌پوشان اصفهانی تا‌کنون موفق به برد این تیم در لیگ برتر نشده‌اند.
بازگشت ذوب‌آهنی‌های سابق به فولادشهر

View more posts from this author