بازگشت بیش از 50 درصد زائران به کشور/ زائران بازگشت خود را مدیریت کنند

بازگشت بیش از 50 درصد زائران به کشور/ زائران بازگشت خود را مدیریت کنند
جانشین معاونت اجتماعی ناجا با اشاره به بازگشت بیش از 50 درصد زائران اربعین به کشور از آنان خواست زمان بازگشت خود را مدیریت کنند.

بازگشت بیش از 50 درصد زائران به کشور/ زائران بازگشت خود را مدیریت کنند

جانشین معاونت اجتماعی ناجا با اشاره به بازگشت بیش از 50 درصد زائران اربعین به کشور از آنان خواست زمان بازگشت خود را مدیریت کنند.
بازگشت بیش از 50 درصد زائران به کشور/ زائران بازگشت خود را مدیریت کنند

View more posts from this author