بازگشایی مرز پرویزخان با ابلاغ کتبی وزارت کشور میسر است

بازگشایی مرز پرویزخان با ابلاغ کتبی وزارت کشور میسر است
فرماندار قصرشیرین گفت: تا زمانی که کتبا به فرمانداری قصرشیرین باز‌گشایی مرز پرویزخان ابلاغ نشود، هیچ‌گونه اقدامی میسر نیست.

بازگشایی مرز پرویزخان با ابلاغ کتبی وزارت کشور میسر است

فرماندار قصرشیرین گفت: تا زمانی که کتبا به فرمانداری قصرشیرین باز‌گشایی مرز پرویزخان ابلاغ نشود، هیچ‌گونه اقدامی میسر نیست.
بازگشایی مرز پرویزخان با ابلاغ کتبی وزارت کشور میسر است

View more posts from this author