بازشناسی شخصیت شهید نواب صفوی، تداوم‌دهنده راه انقلاب اسلامی است

بازشناسی شخصیت شهید نواب صفوی، تداوم‌دهنده راه انقلاب اسلامی است
معاون تبلیغات آستان قدس رضوی گفت: شناخت شخصیت و اندیشه افرادی چون شهید نواب صفوی تداوم‏‌دهنده راه انقلاب است.

بازشناسی شخصیت شهید نواب صفوی، تداوم‌دهنده راه انقلاب اسلامی است

معاون تبلیغات آستان قدس رضوی گفت: شناخت شخصیت و اندیشه افرادی چون شهید نواب صفوی تداوم‏‌دهنده راه انقلاب است.
بازشناسی شخصیت شهید نواب صفوی، تداوم‌دهنده راه انقلاب اسلامی است

View more posts from this author