بازشماری 10 درصد از صندوق‌های انتخابات شوراهای استان قم

بازشماری 10 درصد از صندوق‌های انتخابات شوراهای استان قم
هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان قم در جلسه امروز خود تصمیم به بازشماری 10 درصد از صندوق‌های انتخابات گرفت.

بازشماری 10 درصد از صندوق‌های انتخابات شوراهای استان قم

هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان قم در جلسه امروز خود تصمیم به بازشماری 10 درصد از صندوق‌های انتخابات گرفت.
بازشماری 10 درصد از صندوق‌های انتخابات شوراهای استان قم

View more posts from this author