بازدید پزشکیان از بزرگترین مرکز دیالیز خاورمیانه + عکس

بازدید پزشکیان از بزرگترین مرکز دیالیز خاورمیانه + عکس
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از پیشرفت و تجهیز مرکز همودیالیز بیمارستان امام رضا(ع) تبریز بازدید کرد.

بازدید پزشکیان از بزرگترین مرکز دیالیز خاورمیانه + عکس

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از پیشرفت و تجهیز مرکز همودیالیز بیمارستان امام رضا(ع) تبریز بازدید کرد.
بازدید پزشکیان از بزرگترین مرکز دیالیز خاورمیانه + عکس

View more posts from this author