بازدید هیات تجاری آلمان از صنایع آذربایجان غربی

بازدید هیات تجاری آلمان از صنایع آذربایجان غربی
هیات تجاری آلمان به همراه معاون اقتصادی استاندار از صنایع آذربایجان غربی بازدید کرد.

بازدید هیات تجاری آلمان از صنایع آذربایجان غربی

هیات تجاری آلمان به همراه معاون اقتصادی استاندار از صنایع آذربایجان غربی بازدید کرد.
بازدید هیات تجاری آلمان از صنایع آذربایجان غربی

View more posts from this author