بازدید نمایندگان کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان از فنی و حرفه‌ای یزد

بازدید نمایندگان کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان از فنی و حرفه‌ای یزد
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران یزد از بازدید نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران یزد خبر داد.

بازدید نمایندگان کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان از فنی و حرفه‌ای یزد

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران یزد از بازدید نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران یزد خبر داد.
بازدید نمایندگان کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان از فنی و حرفه‌ای یزد

اس ام اس جدید

View more posts from this author