بازدید نماینده فیفا از ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان

بازدید نماینده فیفا از ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان
نماینده فدراسیون جهانی فوتبال از ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان بازدید کرد.

بازدید نماینده فیفا از ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان

نماینده فدراسیون جهانی فوتبال از ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان بازدید کرد.
بازدید نماینده فیفا از ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان

View more posts from this author