بازدید معاون وزیر بهداشت از مراکز درمانی ساری و میاندورود

بازدید معاون وزیر بهداشت از مراکز درمانی ساری و میاندورود
معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز بهداشتی درمانی ساری و میاندورود بازدید کرد.

بازدید معاون وزیر بهداشت از مراکز درمانی ساری و میاندورود

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز بهداشتی درمانی ساری و میاندورود بازدید کرد.
بازدید معاون وزیر بهداشت از مراکز درمانی ساری و میاندورود

View more posts from this author