بازدید سردار صفوی از زیرساخت‌های بنادر و دریانوردی گیلان

بازدید سردار صفوی از زیرساخت‌های بنادر و دریانوردی گیلان
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا از توانمندی‌ها و زیرساخت‌های اداره‌کل بنادر و دریانوردی گیلان بازدید کرد.

بازدید سردار صفوی از زیرساخت‌های بنادر و دریانوردی گیلان

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا از توانمندی‌ها و زیرساخت‌های اداره‌کل بنادر و دریانوردی گیلان بازدید کرد.
بازدید سردار صفوی از زیرساخت‌های بنادر و دریانوردی گیلان

View more posts from this author