بازدید اعضای بسیج رسانه زنجان از طرح‌های اقتصاد مقاومتی در ماهنشان

بازدید اعضای بسیج رسانه زنجان از طرح‌های اقتصاد مقاومتی در ماهنشان
رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان از بازدید اعضای بسیج رسانه زنجان از طرح‌های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی در شهرستان ماهنشان خبر داد.

بازدید اعضای بسیج رسانه زنجان از طرح‌های اقتصاد مقاومتی در ماهنشان

رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان از بازدید اعضای بسیج رسانه زنجان از طرح‌های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی در شهرستان ماهنشان خبر داد.
بازدید اعضای بسیج رسانه زنجان از طرح‌های اقتصاد مقاومتی در ماهنشان

View more posts from this author