بازدید از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه + تصاویر

بازدید از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه + تصاویر
بازدید از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بیمارستان‌های طالقانی، امام رضا‌(ع )،امام علی‌(ع )،بیمارستان فارابی، مرکزدرمانی حاج دایی و مرکز بهداشت) با حضور جمعی از مسؤولان استان کرمانشاه انجام شد.

بازدید از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه + تصاویر

بازدید از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بیمارستان‌های طالقانی، امام رضا‌(ع )،امام علی‌(ع )،بیمارستان فارابی، مرکزدرمانی حاج دایی و مرکز بهداشت) با حضور جمعی از مسؤولان استان کرمانشاه انجام شد.
بازدید از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه + تصاویر

View more posts from this author