بازدید از اماکن نظامی ایران روزنه‌ رخنه دشمن در برجام است/ فتنه آمریکایی در راه است

بازدید از اماکن نظامی ایران روزنه‌ رخنه دشمن در برجام است/ فتنه آمریکایی در راه است
کارشناس ارشد مسائل استراتژیک با بیان اینکه بازدید از اماکن نظامی ایران روزنه‌ رخنه دشمن در برجام است، گفت: این طرح فتنه آمریکایی برای معرفی ایران به‌عنوان ناقض برجام است.

بازدید از اماکن نظامی ایران روزنه‌ رخنه دشمن در برجام است/ فتنه آمریکایی در راه است

کارشناس ارشد مسائل استراتژیک با بیان اینکه بازدید از اماکن نظامی ایران روزنه‌ رخنه دشمن در برجام است، گفت: این طرح فتنه آمریکایی برای معرفی ایران به‌عنوان ناقض برجام است.
بازدید از اماکن نظامی ایران روزنه‌ رخنه دشمن در برجام است/ فتنه آمریکایی در راه است

View more posts from this author