بازداشت 52 نفر در تجمع غیرقانونی امروز در مشهد

بازداشت 52 نفر در تجمع غیرقانونی امروز در مشهد
سرپرست دادسرای انقلاب مشهد از بازداشت 52 نفر در تجمع غیرقانونی امروز در میدان شهدای مشهد خبر داد.

بازداشت 52 نفر در تجمع غیرقانونی امروز در مشهد

سرپرست دادسرای انقلاب مشهد از بازداشت 52 نفر در تجمع غیرقانونی امروز در میدان شهدای مشهد خبر داد.
بازداشت 52 نفر در تجمع غیرقانونی امروز در مشهد

View more posts from this author