بازداشت مدیر روابط عمومی یکی از ادارات دولتی در قزوین به اتهام حمایت از فتنه‌گران در فضای مجازی

بازداشت مدیر روابط عمومی یکی از ادارات دولتی در قزوین به اتهام حمایت از فتنه‌گران در فضای مجازی
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت مدیر روابط عمومی یکی از ادارات دولتی قزوین به اتهام دعوت به حمایت از فتنه‌گران در فضای مجازی خبر داد.

بازداشت مدیر روابط عمومی یکی از ادارات دولتی در قزوین به اتهام حمایت از فتنه‌گران در فضای مجازی

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت مدیر روابط عمومی یکی از ادارات دولتی قزوین به اتهام دعوت به حمایت از فتنه‌گران در فضای مجازی خبر داد.
بازداشت مدیر روابط عمومی یکی از ادارات دولتی در قزوین به اتهام حمایت از فتنه‌گران در فضای مجازی

View more posts from this author