بازداشت دختران موتورسوار دزفولی

بازداشت دختران موتورسوار دزفولی
دو دختر جوان دزفولی که اقدام به موتورسوار کرده بودند توسط پلیس شناسایی و بازداشت شدند.

بازداشت دختران موتورسوار دزفولی

دو دختر جوان دزفولی که اقدام به موتورسوار کرده بودند توسط پلیس شناسایی و بازداشت شدند.
بازداشت دختران موتورسوار دزفولی

View more posts from this author