بازارهای خرمشهر در تسخیر عراقی‌ها/ قیمت‌هایی که سر به فلک کشیدند

بازارهای خرمشهر در تسخیر عراقی‌ها/ قیمت‌هایی که سر به فلک کشیدند
با توجه به نوسانات ارزی، اتباع عراقی حضور خود در بازار خرمشهر و آبادان را بیش از گذشته کرده‌اند، تا جایی که برخی معتقدند بازارهای آبادان و خرمشهر این روزها در اشغال عراقی‌ها است.

بازارهای خرمشهر در تسخیر عراقی‌ها/ قیمت‌هایی که سر به فلک کشیدند

با توجه به نوسانات ارزی، اتباع عراقی حضور خود در بازار خرمشهر و آبادان را بیش از گذشته کرده‌اند، تا جایی که برخی معتقدند بازارهای آبادان و خرمشهر این روزها در اشغال عراقی‌ها است.
بازارهای خرمشهر در تسخیر عراقی‌ها/ قیمت‌هایی که سر به فلک کشیدند

View more posts from this author