بارش 20 سانتی‌متر برف برق مردم لاکان شهر رشت را قطع کرد

بارش 20 سانتی‌متر برف برق مردم لاکان شهر رشت را قطع کرد
بارش تنها حدود 20 سانتی‌متر برف موجب قطع برق طولانی مردم لاکان شهر رشت شده است.

بارش 20 سانتی‌متر برف برق مردم لاکان شهر رشت را قطع کرد

بارش تنها حدود 20 سانتی‌متر برف موجب قطع برق طولانی مردم لاکان شهر رشت شده است.
بارش 20 سانتی‌متر برف برق مردم لاکان شهر رشت را قطع کرد

View more posts from this author