بارش باران در محورهای مازندران/ تردد مقطعی نیمه‌سنگین در محورهای هراز و کندوان

بارش باران در محورهای مازندران/ تردد مقطعی نیمه‌سنگین در محورهای هراز و کندوان
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محورهای هراز و کندوان به‌صورت مقطعی نیمه‌سنگین است.

بارش باران در محورهای مازندران/ تردد مقطعی نیمه‌سنگین در محورهای هراز و کندوان

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محورهای هراز و کندوان به‌صورت مقطعی نیمه‌سنگین است.
بارش باران در محورهای مازندران/ تردد مقطعی نیمه‌سنگین در محورهای هراز و کندوان

View more posts from this author