بارش‌های پراکنده تا چهارشنبه در البرز ادامه دارد

بارش‌های پراکنده تا چهارشنبه در البرز ادامه دارد
مدیرکل سازمان هواشناسی استان البرز از تداوم بارش‌های پراکنده در این استان تا روز چهارشنبه خبر داد.

بارش‌های پراکنده تا چهارشنبه در البرز ادامه دارد

مدیرکل سازمان هواشناسی استان البرز از تداوم بارش‌های پراکنده در این استان تا روز چهارشنبه خبر داد.
بارش‌های پراکنده تا چهارشنبه در البرز ادامه دارد

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author