باران به داد جنگل‌های آمل رسید/ حریق جنگل‌های امامزاده عبدالله اطفا شد

باران به داد جنگل‌های آمل رسید/ حریق جنگل‌های امامزاده عبدالله اطفا شد
پس از سه روز تقابل آتش در جنگل‌های آمل و ناتوانی در اطفای حریق و موفقیت‌آمیز نبودن امداد هوایی برای خاموش کردن آتش، باران به داد جنگل‌ها و درختان آمل رسید و حریق به صورت کامل اطفا شد.

باران به داد جنگل‌های آمل رسید/ حریق جنگل‌های امامزاده عبدالله اطفا شد

پس از سه روز تقابل آتش در جنگل‌های آمل و ناتوانی در اطفای حریق و موفقیت‌آمیز نبودن امداد هوایی برای خاموش کردن آتش، باران به داد جنگل‌ها و درختان آمل رسید و حریق به صورت کامل اطفا شد.
باران به داد جنگل‌های آمل رسید/ حریق جنگل‌های امامزاده عبدالله اطفا شد

View more posts from this author