بادامکی: کرار من را در شهر خودم تهدید به مرگ کرد/ کرار گفت می‌دهم سرت را ببُرند!

بادامکی: کرار من را در شهر خودم تهدید به مرگ کرد/ کرار گفت می‌دهم سرت را ببُرند!
کاپیتان تیم سیاه‌جامگان گفت: جاسم کرار به زبان فارسی من را در شهر خودم تهدید به مرگ کرد.

بادامکی: کرار من را در شهر خودم تهدید به مرگ کرد/ کرار گفت می‌دهم سرت را ببُرند!

کاپیتان تیم سیاه‌جامگان گفت: جاسم کرار به زبان فارسی من را در شهر خودم تهدید به مرگ کرد.
بادامکی: کرار من را در شهر خودم تهدید به مرگ کرد/ کرار گفت می‌دهم سرت را ببُرند!

View more posts from this author